Skip to Content
Sign In

Thời khóa biểu HKII

12-01-2020

Trường THCS Số 1 Nhân Trạch

               

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG- HỌC KỲ II   (Thực hiện từ 13/01/2020)

 

Thứ

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sử

Thủy

Toán

Trang

Thể

Hiếu

Sinh

Loan

Toán

Hữu

Sinh

Đ.Thúy

Toán

Thanh

GD

Lơi

3

MT

Lợi

Tin

Hiền

Địa

Hiệp

Thể

Mỹ

Thể

Hiếu

Toán

Hữu

C.N

T.Phượng

Văn

Hương

4

Văn

Hương

MT

Lợi

Toán

Trang

Anh

P.Thúy

Anh

Phượng

Văn

Thủy

Tin

Hiền

C.N

T.Phượng

5

Toán

Trang

Văn

Sơn

Anh

P.Thúy

Toán

Thanh

Văn

Thủy

Anh

Phượng

Văn

Hương

Hóa

Loan

3

1

Toán

Trang

Văn

Sơn

Tin

Hiền

Toán

Thanh

Tin

Hiền

Nhạc

Mỹ

Sử

Liên

Anh

Phượng

2

GD

T.Phượng

Toán

Trang

Văn

Sơn

Thể

Mỹ

Hóa

Loan

Anh

Phượng

Văn

Hương

Sử

Liên

3

Nhạc

Mỹ

Anh

P.Thúy

Sử

Sơn

Tin

Hiền

Anh

Phượng

Địa

Hiệp

Văn

Hương

Toán

Thanh

4

Anh

P.Thúy

Sinh

Đ.Thúy

Toán

Trang

Văn

Sơn

Đia

Hiệp

C.N

T.Phượng

Hóa

Loan

Văn

Hương

5

 

 

   

 

 

 

 

Sinh

Đ.Thúy

Hóa

Loan

Địa

Hiệp

Văn

Hương

4

1

Tin

Hiền

Thể

Mỹ

Văn

Sơn

MT

Lợi

Văn

Thủy

Toán

Thanh HT

Thể

Hiếu

Sinh

Đ.Thúy

2

Thể

Mỹ

C.N

T.Phượng

Văn

Sơn

Toán

Thanh

Văn

Thủy

Tin

Hiền

Anh

Phượng

Thể

Hiếu

3

C.N

T.Phượng

Tin

Hiền

Toán

Trang

Nhạc

Mỹ

Toán

Hữu

Anh

Phượng

Sinh

Đ.Thúy

Toán

Thanh

4

Sinh

Đ.Thúy

Toán

Trang

MT

Lợi

Văn

Sơn

C. N

T.Phượng

Văn

Thủy

Toán

Thanh

Anh

Phượng

5

Toán

Trang

Nhạc

Mỹ

Hữu

Văn

Sơn

Anh

Phượng

Văn

Thủy

GD

Lợi

Tin

Hiền

5

1

Thể

Mỹ

Văn

Sơn

Địa

Hiệp

Toán

Thanh

Toán

Hữu

Văn

Thủy

Thể

Hiếu

Văn

Hương

2

Văn

Hương

Văn

Sơn

Thể

Hiếu

Thanh

GD

Lợi

Toán

Thanh HT

Trang

Địa

Hiệp

3

Văn

Hương

Hữu

Sử

Sơn

Anh

P.Thúy

Văn

Thủy

Hóa

Loan

Toán

Thanh

Trang

4

Anh

P.Thúy

Sử

Thủy

Nhạc

Mỹ

GD

Lợi

Hóa

Loan

Địa

Hiệp

Văn

Hương

Toán

Thanh

5

 

 

 

 

Toán

Trang

Sử

Sơn

Nhạc

Mỹ

GD

Lợi

 

 

 

 

6

1

C.N

T.Phượng

Thể

Mỹ

Sinh

Loan

Địa

Hiệp

MT

Lợi

Thể

Hiếu

Anh

Phượng

Toán

Thanh

2

Văn

Hương

Anh

P.Thúy

Tin

Hiền

C.N

T.Phượng

Sinh

Đ.Thúy

MT

Lợi

Toán

Thanh

Thể

Hiếu

3

Sinh

Đ.Thúy

Địa

Hiệp

GD

Lợi

Anh

P.Thúy

Lý

Hữu

Tin

Hiền

Nhạc

Mỹ

Văn

Hương

4

Hữu

C.N

T.Phượng

Anh

P.Thúy

Tin

Hiền

Đia

Hiệp

Sinh

Đ.Thúy

Văn

Hương

Nhạc

Mỹ

5

SH

T.Phượng

SH

Đ.Thúy

SH

P.Thúy

SH

Mỹ

SH

Hữu

SH

Lợi

SH

Hiền

SH

Hiệp

7

1

Toán

Trang

Anh

P.Thúy

Văn

Sơn

Địa

Hiệp

Tin

Hiền

Thể

Hiếu

Sử

Liên

Hóa

Loan

2

Tin

Hiền

Toán

Trang

Sinh

Loan

Sử

Sơn

Thể

Hiếu

C.N

T.Phượng

Sinh

Đ.Thúy

Sử

Liên

3

Địa

Hiệp

GD

T.Phượng

Anh

P.Thúy

Sinh

Loan

Toán

Hữu

Sử

Thủy

Trang

Tin

Hiền

4

Anh

P.Thúy

Sinh

Đ.Thúy

C.N

T.Phượng

Văn

Sơn

Sử

Thủy

Hữu

Tin

Hiền

Trang

5

 

 

 

 

 

 

 

 

C. N

T.Phượng

Toán

Hữu

Hóa

Loan

Sinh

Đ.Thúy


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS SỐ 1 NHÂN TRẠCH

Địa chỉ: Nhân Trạch - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0918 840 255. Email: thcs_so1nhantrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://thcsso1nhantrach.edu.vn/